دسته: قوانین و مقررات و مصوبات

مجموعه ای از قوانین و مقررات و مصوبات مربوط به صندوقهای بازنشستگی شرکت ملی نفت

۰

آینده مبهم اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت

آینده مبهم اساس‌نامه جدید صندوق بازنشستگی صنعت نفت داستان اساس‌نامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت از سال ۹۳ آغاز شد، یعنی زمانی که به یک باره بعضی مدیران صنعت نفت تصمیم گرفتند تا ماهیت...