نامه اعتراضی دکتر علی کتابی دبیرکل تشکل احیاگری و مطالبه گری پویش نفت ایران در مورد ادغام صندوق بازنشستگی نفت خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی

 

نامه اعتراضی دکتر علی کتابی دبیرکل تشکل احیاگری و مطالبه گری پویش نفت ایران در مورد ادغام صندوق بازنشستگی نفت خطاب به وزیر کار و رفاه اجتماعی

١۴٠٢/٠٨/ ١١
١۴٠٢ / پ / ١١٠ /۵۳
جناب آقای سید صولت مرتضوی
وزیر محترم تعاون،کار و رفاه اجتماعی
موضوع : اساسنامه صندوق بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
١۴٠٢ دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی) /٠٧ / (عطف به نامه ١۵٠۵٢۵ مورخ ٢٢
باسلام و احترام:
احتراما همانگونه که استحضار دارید براساس ماده ( ١٧ ) وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک
سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنام ههای کلیه دستگاهها یاجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و
عمومی فعال در قلمروهای بیمهای، حمایتی وامدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی
که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه وتأمین اجتماعی بهتصویب هیأت
وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برا یدستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود . اصلاح آن
بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد .
با توجه به شرح فوق الذکر و مستند به موارد مشروحه ذیل دستور فرمائید احراز حقانیت نسبت به اساسنامه صندوق بازنشستگی ،
پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شرح موارد ذیل تقدیمی مطابق با قوانین توضیحی بررسی لازم صورت گیرد :
١ ) مقررات صنعت نفت در خصوص صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نف ت حسب تبصره ( ٢) ماده
٨) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣٣٩ ، تبصره ( ٢) ماده ( ٩) و بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت )
ملی نفت ایران مصوب ١٣۴٧ ، تبصره ( ٢) ماده ( ٩) و بند (م) ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۴٧
، تبصره ( ٢) ماده ( ٩) و بند (م) ماده ٣۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵٣ و ماده ٣۵ قانون اساسنامه
شرکت ملی نفت ایران مصوب ١٣۵۶ :وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران ، در ماده ( ٣۵ ) هیأت مدیره
در حدود مقررات این اساسنامه دارای اختیار برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه در بند ( م ) ماده مذکور نگهداری
و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت
و به کار انداختن و بهره برداری از وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت با مراعات کامل منافع و مصالح آنها ؛
وجوه بازنشستگی و پس انداز کارمندان صنعت نفت که به هیات مدیره سپرده شده جزو دارایی و وجوه شرکت نمی باشد.
با وجود این هیات مدیره شرکت نسبت به این وجوه در حکم امین محسوب می شوند قرار گرفته است .
٢ ) هیات امنا (ماده ٢٠ ) هرسال یک شخص حقوقی را برای یک سال مالی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی از بین
سازمان حسابرسی یا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران انتخاب می نماید . هیت امنا می تواند یک شخص
حقوقی دیگر را نیز به عنوان بازرس علی البدل برای همان سال مالی تعیین نماید تا در صورت انحلال ، استعفا ،کناره گیری
یا سلب شرایط حسابرس مستقل و بازرس قانونی به جای آنان انجام وظیفه نماید . رسیدگی به صورت های مالی سالانه و
اظهار نظر در مورد وضعیت مالی و نتیجه عملیات صندوق و صحت و انطباق ارقام و اطلاعات مندرج در صورت های مالی
با دفاتر ، اجرای صحیح مقررات و رعایت استاندارهای حسابرسی و ارائه گزارش به هیات امنا و اظهار نظر در مورد گزارش
سالانه هیئت رئیسه در خصوص صحت و کفایت اطلاعات اظهار شده در گزارش مزبور و انطباق عملک رد با بودجه سالانه
،هم چنین حصول اطمینان از اینکه حقوق و منافع مالکان اصلی منابع صندوق به نحو مطلوب رعایت شده است .
١٣٩١ : ماده ( ؍٢؍ ٣ ) همانگونه که ملاحظه می فرماید در مفاد ( ١٠ ) و ( ١۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ١٩
١٠ ) نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در
واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از
میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات
کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد
، در ماده ( ١۴ ) کارکنان وزارت نفت و شرکتهای تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوقهای بازنشستگی، پس
انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت می باشد که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد. تبصره
١ ) وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های مذکور جزو دارایی های وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی )
باشد. لازم به ذکراست که آیین نامه یاد شده تحت عنوان آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت توسط
١٣٩٣ ب ه ؍٩؍ وزارت نفت پیشنهاد و پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، در تاریخ ١
١٣٩٣ توسط رئیس دفتر و سرپرس ت نها د ریاس ت ؍٩؍ تصوی ب رئیس جمهور رسیده و طی نامه شماره ٩٢٢٩٢ مورخ ٠١
جمهوری جه ت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.
۴ ) مستحضرید دربند ( ٣۴ ) ماده ( ٢) آیین نامه نظام های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت مصوب
١٣٩٣ در بخش تعاریف مقرر نموده است، اصطلاحات و عناوینی که در این آیین نامه به کار می رود تابع تعاریف و ؍٩؍١
صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه » مفاهیم مشروح در این ماده می باشد ( بند ٣۴ ) صندوقها: عنوان اختصاری
می باشد که بر اساس ماده( ١۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و تبصره های ذیل آن دارای « کارکنان صنعت نفت
شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق اساسنامه مربوط اداره می شود. با عنایت به تایید موقعیت و موجودیت صندوق های
بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در مقررات فوق و نفوذ و تسری مقررات اداری و استخدامی صنعت
مقررات اداری و استخدامی » : نفت تا تاریخ تصویب آیین نامه مورد بحث و نیز مفاد ماده ۴٠ آیین نامه مزبور که مقرر می دارد
صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است کماکان قابلیت اجرا
خاطر نشان می سازد: به موجب مقررات موصوف وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنعت نفت جزو «. خواهد داشت
دارایی و وجوه شرکت ملی نفت ایران نبوده و علت عدم تعلق وجوه مذکور و استثنای آن از اموال و دارایی شرکت ملی
نفت ایران، ماهیت خصوص ی بودن این وجوه می باشد. بر این اساس قانونگذار هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران را به
عنوان امین وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق مرقوم معرفی نموده تا در راستای حفظ مصالح و منافع
صاحبان آن اهتمام ورزد. مراتب خصوصی بودن وجوه مذکور در تبصره ( ١) ماده ( ١۴ ) قانون وظایف و اختیارات
وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان عضو صندوق های بازنشستگی صنعت نفت جزو دارایی » وزارت نفت نیز با عبارت
مجدداً مورد تایید و تاکید قانونگذار قرار گرفته اس ت. ،« های وزارت نفت و شرکتهای تابعه نمی باشد
۵ ) وجوه مارالذکر (وجوه بازنشستگی و پس انداز کارکنان صنت نفت) اساساً جزو نقدینه های وزارتخانه ها، موسسات
دولتی، شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی نمی باشد. از این حیث از شمول مقررات عمومی کشور
۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه ،٣ ، مستثنی می باشند. همچنین به دلالت مفاد مواد ٢
دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه
» کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می باشد . برابر صریح ماده مذکور
لذا وجوه بازنشستگی .« نقدینه هایی که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی است از شمول وجوه عمومی خارج می باشد
و پس انداز کارکنان صنعت نفت نیز متعلق حق کارکنان عضو صندوق می باشد. وجوه مذکور به دلالت بند (م) مورد اشاره
و همچنین تبصره ( ١) ذیل ماده ( ١۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، نه تنها برای مصارف عمومی در نظر گرفته
نشده است، بلکه مطابق تکلیف مندرج در بند فوق و همچنین ماده ( ٣) مقررات مربوط به اداره صندوق های بازنشستگی،
پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نف ت ، با رعایت مقررات و در جهت حفظ مصالح و منافع کارمندان شاغل و بازنشستگا ن
و با به کارگیری و بهره برداری از دارایی ها امکانات و وجوه در اختیار و با درنظر گرفتن صرفه و صلاح کارمندان در اختیار
صندوق بوده و هیات امنای آن قرار داده شده اس ت.
۶ ) به دلیل وصف خصوصی بودن وجوه مذکور ، قوانین و مقررات عمومی ناظر به دستگاه های دولتی نمی تواند به نحوه اداره
این وجوه تسری یابد. علاوه بر مراتب فوق و در جهت تشحیذ ذهن آن وزیر محتر م و به منظور تاکید مجدد بر خصوصی
بودن وجوه بازنشستگی کارمندان صنعت نفت ذکر متن فتوای صادره از سوی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی
(ره) که در پاسخ به سوال سرپرست وقت صندوق رفاه و بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی در خصوص وجوه
بازنشستگی کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی که دارای صندوقی مشابه با کارکنان صنعت نفت می باشند، صادر گردیده
خالی از وجه نمی باشد:
سوال اول: برابر مقررات مصوبه در شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تشکیل صندوق بازنشستگی کارکنان این شرکت
به منظور تامین آینده مستخدمین و خانواده تحت تکفل آنان پیش بینی شده است. آیا انتقال وجوه این صندوق که اختصاص
به بازنشستگان و موظفین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران دارد (و اختصاصا برای پرداخت حقوق بازنشستگی و
مستمری به کارکنان این شرکت در نظر گرفته شده است) به صندوق دیگری جهت صرف در مورد بازنشستگی کارکنان دیگر
از بخش دولت که هیچگونه سهمی در این صندوق ندارند و مضافا بدون موافقت کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
از لحاظ شرعی دارای مشروعیت است یا خیر؟
پاسخ : بسمه تعالی؛ اگر مخالف با مقررات استخدامی کارکنان است باید رضایت آنها تحصیل شود. علاوه براین در استفسار
احد از کارکنان شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران از محضر حضرت آیت ا… مکارم شیرازی در مورد مفا د بند (م)
ماده ٣۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، سوالاتی به شرح زیر مطرح گردیده که سوالات مطروحه و پاسخهای ارائه
شده، عیناً به شرح زیر می باشد:
سوال اول: آیا می توان این صندوق را با صندوق دیگری همچون بازنشستگی کشوری یا تامین اجتماعی ادغام و وجوه آن را
مخلوط نموده و افراد غیر عضو را در منافع آن سهیم نمود؟ ( پاسخ” در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد و اعضای دو
صندوق راضی باشند مانعی ندارد)
سوال دوم: آیا غیر از مشترکین و هیات امنای صندوق، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اذن تصرف و جابه جایی وجوه را
بدون کسب رضایت صاحبان اصلی دارند ( پاسخ ” آنها ماذون بر این کار نیستند ) .
لازم به توضیح است حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی ( ره )در خصوص اعضای اصلی صندوق بازنشستگی نفت
شاغلین و بازنشستگان اشخاص حقیقی و حقوقی می توانن اذن تصرف و جابجایی وجوه را بدون کسب رضایت صاحبان
اصلی دارند می توانند خود شخصا اقدام به انتخاب ارکان اصلی صندوق نمایند ، پاسخ ” فقط طبق رضایت مالکین باید عمل
شود و هیات امنا هم باید طبق ظوابط عمل کنند و کسی که حق بازنشستگی ندارد حقی در این صندوق ندارد . فقط مالکین
حق تصرف دارند و وزیر نفت هم حق تصرف بدون رضایت مالکین را ندارد . ضمنا دفتر آیت الله العظمی سیستانی ( قم )
هم در خصوص استفسار با موضوع صندوق پاسخ دادند ” امور مربوط به این صندوق منوط به قرار دادهای مشروعه منعقده
بین اشخاص ذی نفع در این قرارداد ها و مقررات و ضوابط مربوطه است و تخلف از قرار دادهای مشروعه جایز نیست و
حضرت آقا مخالف با قوانین لازم الاجرا را اجازه نمی دهند .
۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که به تعریف وزارتخانه، مؤسسه ،٣ ، ٧ ) همانگونه که مستحضرید با دلالت به مفاد مواد ٢
دولتی، شرکت دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته است، صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت اساساً و به لحاظ ماهیت خاص آن از دایره تعاریف فوق خارج می باشد. موسسات و نهادهای
عمومی غیر دولتی به نهادهایی گفته می شود که با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شود و بیشتر از نیمی از
بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می شود و خدماتی را ارئه می دهد که جنبه عمومی دارند. بر اساس
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ، ماده واحده واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به
آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانونمحاسبات عمومی کشور مصوب ١٣۶۶ میباشند
عبارتنداز ( شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵٠ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد،
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ، هلال احمر، کمیته امداد امام ، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب
اسلامی، کمیته ملی المپیک ایران ، بنیاد ١۵ خرداد ،سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی )
٨ ) نکته حائز اهمیت اینکه در تایید غیر دولتی بودن وجوه مذکور و به تبع آن خصوص بودن صندوق مرقوم، ادره کل حقوقی
١٣٧٩ و در پاسخ به استعلام دادرس شعبه هفتم ؍۵؍١٩-٢٠١؍ و امور مجلس دیوان محاسبات کشور طی نامه شماره ١۵٢
دیوان عدالت اداری ضمن تلقی وجوه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان وجوه غیر
دولتی به دلالت ضمنی نسبت خصوصی بودن صندوق مذکور و عدم شمول قانون محاسبات عمومی بر آن اعلام نظر کرده
اس ت. با توجه به تعاریف به عمل آمده در قانون محاسبات عمومی کشور، صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه
کارکنان صنعت نفت نیز در زمره نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
١٣٧٣ قرار ندارد و مطابق مفاد تبصره ( ٣) ماده ١١ قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه ؍۴؍ غیر دولتی مصوب ٢٩
١٣۶٨ موضوع ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون اصلاح مقررات ؍١٢؍ قانون استخدام کشوری مصوب ١٣
١٣٨٠ از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی شده ؍۵؍ بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ٢۴
است. با عنایت به مراتب فوق، تصدیق می نمایند که خصوصی بودن ماهیت حقوقی وجوه بازنشستگی و پس انداز
کارکنان صنعت نفت و صندوق مذکور محرز و مسلم اس ت.
٩ ) طبق نظر تفسیری شورای نگهبان بدون تردید اعتبار قانونی مصوبات مجلس شورای اسلامی منوط به اظهار نظر شورای
نگهبان است و در مقام تعارض دو قانون که شورای نگهبان هردو را تایید نموده است معیار و ملاک، تاریخِ تصویب
مجلس شورای اسلامی است و درصورت وحدت زمان، قانون خاص، قانون عام را تخصیص م یزن د ( قانون عام
ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب ( ١٣٨٣ ) و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب
١٣٩١ ) قانون خاص و موخر) . )
١۴٠٠ هیات تخصصی اداری و /٠٣ / ١٠ ) مطابق با دادنامه ١۴٠٠٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٧۵ ، شماره پرونده ه ع / ٩٩٠٢٢٢٠ موره ٢۴
عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع وضع اساسنامه صندوق های بازنشستگی کارکنان دولت از جمله صندوق
بازنشستگی صنعت نفت ، مطابق بند ١ ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون
استخدام کشوری مصوب سال ١٣٨٠ به منظور هماهنگی برنامه های کلیه صندوق های بازنشستگی و وظیفه و عناوین
مشا به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی از جمله وزارتخانه ها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی
بر آنها مستلزم ذکر نام است شورای هماهنگی تشکیل شده و مطابق تبصره ١ بند ١ ماده واحده مذکور کلیه صندوق های
بازنشستگی موضوع این ماده دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و طبق ظوابط خود اداره خواهند شد . هم چنین و
مطابق تبصره ٢ بند ١ این ماده واحده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تاسیس صندوق های بازنشستگی جدید و
تصویب و اصلاح اساسنامه آنها … با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به
تصوی ب هیات وزیران می رسد . هرچند صندوق های بازنشستگی کارکنان در کلیه دستگاه های اجرایی دارای شخصیت حقوقی
مستقل و از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی هستند اما در عین حال تحت نظارت دولت قرار دارندو تصویب و
١٣٩٨ /٠۵ / اصلاح ا ساسنامه آنها پس از پیشنهاد بر عهده هیات وزیران اس ت ، این معنی در بند ٢ دادنامه شماره ١٠٢۵ مورخ ٢٢
هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده و در بند سوم نیز با تاکید مجدد ، تصویب و اصلاح اساسنامه صندوق های
بازنشستگی را برعهده هیات دولت دانسته است . مطابق با ماده ( ١۴ ) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال
١٣٩١ کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق های بازنشستگی ، پس اندار و
رفاه کارکنان صنعت نفت می باشند ،که اساسنامه آنها برابر مقررات به تصویب مراجع ذیصلاح می رسد . بنا به مراتب مذکور
اساسنامه صندوق های بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت که به موجب تصویب نامه شماره ٩٧٠۵٩ / ت ۵۶٨٩۶
١٣٩٨ به تصویب هیات وزیران رسیده است مغایرت با قوانین یاد شده ندارد . /٠٨ / ه مورخ ٠١
با توجه به موارد مشروحه بالا با عنایت به مکاتبه دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و ارسال پیش نویس اساسنامه
١٣٧٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) /٠۴ / صندوق بازنشستگی نفت در فهرست نهادها و موسسات غیر دولتی (مصوب ١٩
موضوع تبصره ۵ قانون محاسبات عمومی کشور ( مصوب ١٣۶۶ ) نمی باشد و از شمولیت ماده ( ١١٧ ) قانون ساختار نظام جامع
رفاه و تامین اجتماعی مصوب ( ١٣٨٣ ) مستثنی می باشد. خواهشمنداست دستور فرمائید بر اساس ادله متقن اشاره شده از تاریخ
دریافت نامه و ابلاغ به دبیرخانه آن سازمان هیچگونه مکاتبه و دخالتی در امورات سازمانی صندوق بازنشستگی کارکنان شاغل و
بازنشسته و بازماندگان صنعت نفت اعلام گردد و هم چنینی طی نامه ای ، رسما از کلیه اعضای صندوق بازنشستگی صنعت نفت
عذرخواهی و دلجویی صورت گیرد . ضمنا خاطر نشان می گردد تبعات ناشی از هرگونه مکاتبه ای با موضوع دخالت در قوانین
و امورات آن صندوق و در پی آن بروز نارصایتی در بین ذینفعان صندوق بازنشستگی صنعت نفت که عواقبی همچون بی انگیزگی
کارکنان، کاهش احتمالی سطح تولید نفت و گاز و همچنین تشدید ناترازی تولید و مصرف گاز در فصل زمستان را به دنبال دارد،
متوجه شخص وزیر محترم رفاه، کار و تامین اجتماعی خواهد بود.
باتشکر علی کتابی
دبیرکل تشکل احیاگری و مطالبه گری پویش نفت ایران
رونوشت:
١- حضور محترم جناب مهندس بیات رئیس هیات رئیسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت جهت استحضار و دستور پیگیری.
٢- رئیس محترم بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری جناب آقای دکتر درویشیان جهت استحضار و دستورات لازم لطف ا
٣- حضور محترم وزیر محترم نفت و رئیس هیات امنا صندوق بازنشستگی جهت استحضار و دستور لازم لطفا .
۴- دبیر شورای عالی امنیت ملی جناب آقای دکتر احمدیان جهت استحضار لطفا.
۵- رئیس محترم موسسه جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی ( گام دوم انقلاب اسلامی )جناب آقای دکترمعاشر جهت استحضار و
دستور لازم لطفا.

 

مطالب مرتبط

۱ دیدگاه

  1. رحيمى گفت:

    سلام و احترام
    از تشکل احیاگیرى و مطالبه گرى پویش نفت ایران پویژه جناب دکتر کتابى بابت دفاعیه بسیار قوى و قانونى ایشان سپاسگزارم. تهیه این چنین اعتراضیه که با مستندات قانونونى که از تاریخ تشکیل صندوق ها تا کنون و به همراه نظرات مراجع تقلید در خصوص حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته ها اشاره شده کارى بسیار مشکل لست که لازم است شخصاً از زحمات ایشان تشکر کنم و مجموعه نفت نیز از تلاشهاى دلسوزانه وى قدردانى نماید. هزاران درود بر شما🙏🏻🙏🏻👏👏🌹🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *