دسته: تامین آتیه – صندوق شهید تندگویان – وام های صندوق بازنشستگی

۲

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات * صندوق تامین آتیه * غرامت فوت ۱ – غرامت فوت کارمندان بازنشسته طرح تامین آتیه به میزان هشت برابر مستمری ( حداقل ۱۶۸ / ۰۴۶ / ۳۹۰ ریال و حداکثر...