دسته: کانون تهران

۰

پاسخ به ادعای کانون خود خوانده مرکزی ایران

پاسخ به ادعای کانون خود خوانده مرکزی ایران روابط عمومى کانون خودخوانده مرکزى ایران در پیامى براى تنویر افکار عمومى مبادرت به انتشار اطلاعیه اى کرده که ظاهراً جز از باب فرافکنى و نوعاً...