بایگانی‌ روزانه: فروردین ۱۳, ۱۳۹۹

۰

ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت

آرای هیأت عمومی کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۷۶۳ شاکی: آقای جلیل سالاری شهربابکی موضوع: ابطال اساسنامه صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مصوب ۲۵؍۹؍۱۳۹۳ صنعت نفت تاریخ رأی: سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸...